Mở cửa hiệu sách đã khó, quản lý mọi công việc còn khó hơn!